ابن سینا: تفاوت میان نسخه‌ها

اين مطلب هيچ سندی ندارد و هرگز در اشارات و تنبیهات چنین جمله ای نیامده بلکه متقن ترین برهان بر اثبات وجود خدا با عنوان برهان صدیقین آمده است.
(←‏قانون: افزودن مطلب)
برچسب‌ها: ویرایش همراه ویرایش از وبگاه همراه
(اين مطلب هيچ سندی ندارد و هرگز در اشارات و تنبیهات چنین جمله ای نیامده بلکه متقن ترین برهان بر اثبات وجود خدا با عنوان برهان صدیقین آمده است.)
** الهیات النجات_صفحه ۲۸۰ و ۲۹۲
* «رئیس مدینه، همچون راس جسد -سر در تن- است که باید مجموع صفات عدل و سنت باشد و به هر فرد از هر طبقه باشد واجب است که به عادت پسندیده و اخلاق فاضله‌ای که رئیس سنت وضع کرده عمل کند. عامهٔ مردم باید در تطبیق رفتار خود با شریعت بکوشند و از این روست که زندگی مدنی انسانی مسیری می‌شود برای رسیدن به سعادت اخروی.»
 
* «مردم جهان دو دسته هستند هوشمندان بی‌دین و دین داران بدون هوشمندی.»
** اشارات و تنبیهات
 
=== قانون ===
کاربر ناشناس