ضرب‌المثل‌های مازندرانی: تفاوت بین نسخه‌ها

* سگ بیتی خار وانه، آدم بیتی خار نوانه
** گازگرفتگی سگ خوب می‌شود؛ ولی چشم زخم انسان خوب نمی‌شود.
* سگِ تعریف ره هاکنی، مرغنه‌خار وونه.
** از سگ هم زیاد تعریف و تمجید کنید، تخم‌مرغ خور می‌شود.
* سگ هر چی کال‌چرم بَوره، اَی تیساپه هسته
** سگ هرچه چرم بدزدد، باز هم پابرهنه است.
۱۵۰

ویرایش