ویکی‌گفتاورد:درخواست انتقال رده/بالا: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «<div style="margin-bottom:8px; border:2px solid #fc0; padding:1em; background-color:#fff;color:#000; -moz-border-radius:15px; -webkit-borde...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «<div style="margin-bottom:8px; border:2px solid #fc0; padding:1em; background-color:#fff;color:#000; -moz-border-radius:15px; -webkit-borde...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)