گوستاو لوبون: تفاوت بین نسخه‌ها

برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه
 
** <small>''Psychologie der Massen''</small>
 
== بدون منبعمنسوب ==
* «اراده‌های ضعیف همواره به صورت حرف و گفتار خودنمایی می‌کند، لیکن اراده‌های قوی جز در لباس عمل و کردار، ظهور نمی‌یابد.»
* «ارزش معنوی یک رئیس بیشتر از هرچیز مربوط به اطرافیان اوست لیکن صنعت انتخابِ افراد لایق، از فن حکومت بر آن‌ها مشکل‌تر است.»