تفاوت میان نسخه‌های «الگو:یادکرد وب»

بدون خلاصه ویرایش
{{یادکرد/هسته
<includeonly>{{
|Citation class=web
#if: {{#if: {{{نشانی|}}} | {{#if: {{{عنوان|}}} |1}}}}
|AuthorMask = {{#اگرمساوی:{{{همان|}}}|بله|3|{{عدد به انگلیسی|{{{همان|}}}}}}}
||خطای در استفاده از [[:الگو:یادکرد وب]]: پارامترهای '''نشانی''' و '''عنوان''' اجباری هستند.
|نام خانوادگی۱ = {{{نام خانوادگی۱|{{{نام خانوادگی|{{{نویسنده۱|{{{نویسنده|{{{نویسندگان|}}}}}}}}}}}}}}}
}}{{
|نام خانوادگی۲ = {{{نام خانوادگی۲|{{{نویسنده۲|{{{نویسندگان دیگر|}}}}}}}}}
#if: {{{نشانی بایگانی|}}}{{{تاریخ بایگانی|}}}
|نام خانوادگی۳ = {{{نام خانوادگی۳|{{{نویسنده۳|}}}}}}
| {{#if: {{#if: {{{نشانی بایگانی|}}}| {{#if: {{{تاریخ بایگانی|}}} |1}}}}
|نام خانوادگی۴ = {{{نام خانوادگی۴|{{{نویسنده۴|}}}}}}
||خطا در استفاده از [[:الگو:یادکرد وب]]: پارامترهای '''نشانی بایگانی''' و '''تاریخ بایگانی''' یا باید هر دو ذکر شوند، یا هیچ‌کدام درج نشوند.
|نام خانوادگی۵ = {{{نام خانوادگی۵|{{{نویسنده۵|}}}}}}
}}
|نام خانوادگی۶ = {{{نام خانوادگی۶|{{{نویسنده۶|}}}}}}
}}{{#if: {{{نویسنده|}}}{{{نام خانوادگی|}}}
|نام خانوادگی۷ = {{{نام خانوادگی۷|{{{نویسنده۷|}}}}}}
| {{#if: {{{نشانی نویسنده|}}}
|نام خانوادگی۸ = {{{نام خانوادگی۸|{{{نویسنده۸|}}}}}}
| [[{{{نشانی نویسنده}}}|{{#if: {{{نام خانوادگی|}}}
|نام خانوادگی۹ |= {{{نام خانوادگی}}}خانوادگی۹|{{#if: {{{نامنویسنده۹|}}} | ، {{{نام}}} }}
|نام۱ = {{{نام۱|{{{نام|}}}}}}
| {{{نویسنده}}}
|نام۲ = {{{نام۲|}}}
}}]]
|نام۳ = {{{نام۳|}}}
| {{#if: {{{نام خانوادگی|}}}
|نام۴ = {{{نام۴|}}}
| {{{نام خانوادگی}}}{{#if: {{{نام|}}} | ، {{{نام}}} }}
|نام۵ |= {{{نویسندهنام۵|}}}
|نام۶ = {{{نام۶|}}}
}}
|نام۷ = {{{نام۷|}}}
}}
|نام۸ = {{{نام۸|}}}
}}{{#if: {{{نویسنده|}}}{{{نام خانوادگی|}}}
|نام۹ = {{{نام۹|}}}
| {{#if: {{{نویسندگان دیگر|}}}| <nowiki>؛</nowiki>&#32;{{{نویسندگان دیگر}}} }}
}}|پیوند نویسنده۱ = {{#if:{پیوند نویسنده۱|{{{پیوند نویسنده|}}}{{{نامنشانی خانوادگینویسنده|}}}|}}}}}}
|پیوند نویسنده۲ = {{{پیوند نویسنده۲|}}}
{{#if: {{{تاریخ|}}}
|پیوند نویسنده۳ = {{{پیوند نویسنده۳|}}}
| &#32;(در تاریخ {{{تاریخ}}})
|پیوند نویسنده۴ = {{{پیوند نویسنده۴|}}}
| {{#if: {{{سال|}}}
|پیوند نویسنده۵ = {{{پیوند نویسنده۵|}}}
| {{#if: {{{ماه|}}}
|پیوند نویسنده۶ = {{{پیوند نویسنده۶|}}}
| &#32;({{{ماه}}} {{{سال}}})
|پیوند نویسنده۷ = {{{پیوند نویسنده۷|}}}
| &#32;({{{سال}}})
|پیوند نویسنده۸ = {{{پیوند نویسنده۸|}}}
|پیوند نویسنده۹ = {{{پیوند نویسنده۹|}}}
|سال={{ عدد به | {{{کد زبان|}}} | {{{سال|}}} }}
|یادداشت سال = {{{سال اصلی|}}}
|تاریخ = {{عدد به|{{{کد زبان|}}}|{{#اگر:{{{تاریخ|}}}|{{{تاریخ}}}|{{{ماه|}}} {{{سال|{{{تاریخ انتشار|}}}}}}}}}}
|عنوان={{{اثر|{{{وبگاه|{{{وب‌گاه|}}}}}}}}}
|عنوان۲={{{عنوان۲|}}}
|ترجمه عنوان={{{ترجمه فصل|}}}
|ترجمه ایتالیک={{{ترجمه عنوان|}}}
|پیوند فصل= {{#اگر: {{{نشانی بایگانی|{{{پیوند بایگانی|}}}}}}
| {{#اگرمساوی: {{{پیوند مرده|آری}}} | نه | {{{نشانی|{{{پیوند|}}}}}} | {{{نشانی بایگانی|{{{پیوند بایگانی}}}}}} }}
| {{{نشانی|{{{پیوند|}}}}}}
}}
|پیوند بایگانی = {{{نشانی بایگانی|{{{پیوند بایگانی|}}}}}}
}}
|پیوند اصلی = {{{نشانی|{{{پیوند|}}}}}}
|}}
|تاریخ بایگانی= {{عدد به|{{{کد زبان|}}}|{{{تاریخ بایگانی|}}}}}
}}{{#if: {{{نام خانوادگی|}}}{{{نویسنده|}}}
|نوع عنوان={{{نوع عنوان|{{{نوع|}}}}}}
| .&#32;}}{{
|زبان اثر={{{زبان اثر|{{{زبان|}}}}}}
#if: {{{ویراستار|}}}
|نشریه={{{ژورنال|{{{نشریه|{{{مجله|}}}}}}}}}
| &#32;{{{ویراستار}}}:
|سری = {{{سری|}}}
}}{{#if: {{{نشانی بایگانی|}}}
|جلد |= {{#if:عدد به|{{{نشانیکد بایگانیزبان|}}} | {{#if: {{{عنوانجلد|}}} | [{{{نشانی بایگانیدوره|}}} {{{عنوان}}}] }}}}
|عنوان جلد = {{{عنوان جلد|}}}
| {{#if: {{{نشانی|}}} | {{#if: {{{عنوان|}}} | [{{{نشانی}}} {{{عنوان}}}] }}}}
|جلدها = {{عدد به|{{{کد زبان|}}}|{{{جلدها|}}}}}
}}{{#if: {{{زبان|}}} | &#32;<span style="font-size: 0.95em; font-weight: bold; color:#555;">({{{زبان}}})</span>
|شماره = {{عدد به|{{{کد زبان|}}}|{{{شماره|}}}}}
}}{{#if: {{{قالب|}}}
|در = {{عدد به|{{{کد زبان|}}}|{{{صفحات|{{{صفحه|{{{صص|{{{ص|}}}}}}}}}}}}}}
| &#32;({{{قالب|}}})
|عنوان فصل = {{{مقاله|{{{فصل|{{{عنوان|}}}}}}}}}
}}{{#if: {{{اثر|}}}
|ویرایش = {{عدد به|{{{کد زبان|}}}|{{{ویرایش|}}}}}
| .&#32;''{{{اثر}}}''
}}|چاپ={{#if: {{{صفحهچاپ|}}}
|مکان = {{{مکان|{{{شهر|}}}}}}
| &#32;{{{صفحه}}}
|مکان انتشارات = {{{مکان ناشر|{{{مکان انتشارات|{{{شهر|{{{مکان|}}}}}}}}}}}}
}}{{#if: {{{ناشر|}}}
|ناشر = | .&#32;{{{ناشر}}}|{{#if: {{{نویسندهانتشارات|}}}{{{نام خانوادگی|}}}
|تاریخ انتشار = {{عدد به|{{{کد زبان|}}}|{{{تاریخ انتشار|}}}}}
|
|کوشش = {{{کوشش|}}}
| {{#if: {{{تاریخ|}}}{{{سال|}}}{{{ماه|}}} || }}
|ترجمه = {{{ترجمه|{{{مترجم|}}}}}}
}}
|نویسندگان سایر بخش‌ها = {{{نویسندگان سایر بخش‌ها|}}}
}}{{#if: {{{نویسنده|}}}{{{نام خانوادگی|}}}
|دیگران ||{{#if:= {{{تاریخدیگران|}}}
|نام خانوادگی ویراستار۱ = {{{نام خانوادگی ویراستار۱|{{{نام خانوادگی ویراستار|{{{ویراستار۱|{{{ویراستار|{{{ویراستاران|}}}}}}}}}}}}}}}
| &#32;(در تاریخ {{{تاریخ}}})
|نام خانوادگی ویراستار۲ = {{{نام خانوادگی ویراستار۲|{{{ویراستار۲|}}}}}}
| {{#if: {{{سال|}}}
|نام خانوادگی ویراستار۳ = {{{نام خانوادگی ویراستار۳|{{{ویراستار۳|}}}}}}
| {{#if: {{{ماه|}}}
|نام خانوادگی ویراستار۴ = {{{نام خانوادگی ویراستار۴|{{{ویراستار۴|}}}}}}
| &#32;({{{ماه}}} {{{سال}}})
|نام ویراستار۱ = {{{نام ویراستار۱|{{{نام ویراستار|}}}}}}
| &#32;({{{سال}}})
|نام ویراستار۲ = {{{نام ویراستار۲|}}}
}}
|نام ویراستار۳ = {{{نام ویراستار۳|}}}
}}
|نام ویراستار۴ = {{{نام ویراستار۴|}}}
}}
|پیوند ویراستار۱ = {{{پیوند ویراستار۱|{{{پیوند ویراستار|}}}}}}
}}.{{#if: {{{تاریخ بایگانی|}}}
|پیوند ویراستار۲ = {{{پیوند ویراستار۲|}}}
| &#32;بایگانی شده از [{{{نشانی}}} نسخهٔ اصلی] در تاریخ {{{تاریخ بایگانی}}}.
|پیوند ویراستار۳ = {{{پیوند ویراستار۳|}}}
}}{{#if: {{{تاریخ بازدید|}}}
|پیوند ویراستار۴ = {{{پیوند ویراستار۴|}}}
| &#32;بازدید در تاریخ {{{تاریخ بازدید}}}.
|زبان = {{{کد زبان|{{{کد|fa}}}}}}
}}{{#if: {{{نقل قول|}}}
|فرمت = {{{قالب|{{{فرمت|}}}}}}
| &nbsp;«{{{نقل قول}}}»
|ARXIV={{{arxiv|}}}
}}</includeonly><noinclude>
|ASIN={{{asin|{{{ASIN|}}}}}}
__NOTOC__
|BIBCODE={{{bibcode|}}}
الگوی '''یادکرد وب''' برای یادکرد صحیح از منابعی که در اینترنت وجود دارند استفاده می‌شود. در مورد یادکرد منابع در ویکی‌پدیا در [[ویکی‌پدیا:ارجاع‌پذیری|این صفحه]] بیشتر می‌خوانید.
|DOI={{{doi|{{{DOI|}}}}}}
 
|DoiBroken={{{doi_inactivedate|{{{doi_brokendate|}}}}}}
==پارامترها==
|ISBN={{{شابک|{{{isbn|{{{ISBN|}}}}}}}}}
<pre>{{یادکرد وب
|ISSN={{{issn|{{{ISSN|}}}}}}
| نشانی =
|JFM={{{jfm|{{{JFM|}}}}}}
| عنوان =
|JSTOR={{{jstor|{{{JSTOR|}}}}}}
| تاریخ بازدید =
|LCCN={{{lccn|{{{LCCN|}}}}}}
| نویسنده =
|MR={{{mr|{{{MR|}}}}}}
| نشانی نویسنده =
|OCLC={{{oclc|{{{OCLC|}}}}}}
| نویسندگان دیگر =
|OL={{{ol|{{{OL|}}}}}}
| تاریخ =
|OSTI={{{osti|{{{OSTI|}}}}}}
| سال =
|PMC={{{pmc|{{{PMC|}}}}}}
| ماه =
|Embargo={{{pmc-embargo-date|1010-10-10}}}
| قالب =
|PMID={{{pmid|{{{PMID|}}}}}}
| اثر =
|RFC={{{rfc|{{{RFC|}}}}}}
| ناشر =
|SSRN={{{ssrn|{{{SSRN|}}}}}}
| صفحه =
|ZBL={{{zbl|}}}
| زبان =
|ID={{{id|{{{ID|}}}}}}
| نشانی بایگانی =
|تاریخ بازبینی={{عدد به|{{{کد زبان|}}}|{{{تاریخ بازدید|{{{تاریخ بازبینی|{{{بازبینی|{{{بازیابی|{{{بازدید|}}}}}}}}}}}}}}}}}
| تاریخ بایگانی =
|فرمت تاریخ={{{فرمت تاریخ|none}}}
| نقل قول =
|گفتاورد = {{{گفتاورد|{{{نقل قول|}}}}}}
}}</pre>
|پیوند مرده={{{پیوند مرده|}}}
 
|laysummary = {{{laysummary|}}}
=== پارامترهای اجباری ===
|laydate = {{{laydate|}}}
* '''نشانی''': آدرس اینترنتی (URL) صفحهٔ وبی که به آن ارجاع می‌دهید.
|ویرگول = {{ویرگول خط|{{{کد زبان|}}}}}
*'''عنوان''':عبارتی است که به عنوان متن پیوند به صفحهٔ مورد نظر در اینترنت استفاده می‌شود.
|جداکننده = {{{جداکننده|{{نقطه خط|{{{کد زبان|}}}}}}}}
 
|پی‌نوشت = {{#اگر:{{{گفتاورد|{{{نقل قول|}}}}}}||{{{پی‌نوشت|{{نقطه خط|{{{کد زبان|}}}}}}}}}}
=== پارامترهای اختیاری ===
|جداکننده نویسندگان = {{{جداکننده نویسندگان|{{ویرگول خط|{{{کد زبان|}}}}}}}}&#32;
*'''تاریخ بازدید''': بهتر است تاریخ را به صورت رر ماه س‌س‌س‌س وارد کنید، یعنی مثلاً '''۲۵ مارس ۲۰۰۶'''.
|جداکننده نام = {{ویرگول خط|{{{کد زبان|}}}}}&#32;
*'''نویسنده''': نام و نام خانوادگی نویسنده، به صورت '''نام خانوادگی، نام'''.
|Trunc = {{عدد به انگلیسی|{{{display-authors|7}}}}}
*'''نشانی نویسنده''': برای نویسندگانی که صفحه‌ای در ویکی‌پدیا در مورد آن‌ها وجود دارد (مثلاً حافظ یا دهخدا) به کار می‌رود، تا پیوندی به آن صفحه در یادکرد درج شود. این پارامتر آدرس‌های خارج از ویکی را قبول نمی‌کند.
|و = بله
*'''نویسندگان دیگر''':وقتی که اثری بیش از یک نویسنده دارد، نام نویسندهٔ اول توسط پارامترهایی که در بالا ذکر شد وارد می‌شود، و برای بقیه نویسندگان، از این پارامتر استفاده می‌شود. شما باید خودتان نام بقیهٔ نویسندگان را به ترتیب درست وارد کنید. در مورد تمام نام‌ها ترتیب '''نام خانوادگی، نام''' را رعایت کنید. این که کدام نام قبل از کدام نام بیاید، بسته به شرایط، و با توجه به ترتیب آن‌ها در منبع اصلی تعیین می‌شود.
|Ref={{{ref|harv}}}
*'''تاریخ''':تاریخ انتشار آن منبع بر روی وب، که ترجیحاً مطابق با استاندارد [[ISO 8601]] وارد می‌شود، یعنی به صورت رر-م‌م-س‌س‌س‌س.
|ش={{{ش|}}}
**پارامترهای '''سال''' و '''ماه''' را زمانی به کار ببرید که از پارامتر تاریخ استفاده '''نمی‌کنید'''. در مورد پارامتر '''ماه''' بهتر است که نام ماه میلادی ذکر شود (مثلاً ''ژانویه'') و نه شمارهٔ آن.
}}<noinclude>
*'''قالب''':منظور قالب (format) انتشار محتوا روی وب است که می‌تواند مثلاً PDF یا HTML یا غیر از آن باشد. در مورد صفحات معمولی وب (که به فرمت HTML منتشر می‌شوند) معمولاً این پارامتر ذکر نمی‌شود.
{{توضیحات}}
*'''اثر''':اگر آن‌چه به عنوان منبع از آن یاد می‌کنید، خود جزئی از یک پروژهٔ بزرگتر است (مثلاً یک پروژه شبیه به پروژهٔ ویکی‌پدیا) این جا آن را ذکر کنید.
*'''ناشر''':در صورتی که ناشر مشخص باشد آن را ذکر کنید.
*'''صفحه''':در صورتی که آن چه به عنوان منبع از آن یاد می‌کنید دارای صفحات متعدد است (مثل یک فایل PDF) شما با استفاده از این پارامتر می‌توانید مشخص کنید که کدام صفحه یا صفحات مد نظر است. مثال کاربرد آن چنین است: ...|صفحه=صص ۱۴-۱۲ ....
*'''زبان''':به جز صفحات فارسی و انگلیسی، در مورد بقیهٔ صفحات وب، از پارامتر زبان استفاده کنید، تا خوانندگان ویکی‌پدیا بدانند که منبع مورد استفاده به چه زبانی است.
*'''تاریخ بایگانی''' و '''نشانی بایگانی''':اگر پایگاه اینترنتی مورد نظر شما، از صفحاتش بایگانی تهیه می‌کند (مانند روزنامه‌ها، وبلاگ‌ها، یا تاریخچهٔ صفحات ویکی‌های غیر ویکی‌پدیا) در آن صورت بهتر است که توسط پارامتر '''تاریخ بایگانی'''، تاریخی که آن محتوا بایگانی شده را ذکر کنید. (اهمیت این امر در آن است که گاهی نشانی صفحهٔ اصلی که مرجع قرار دادید تغییر می‌کند، اما معمولاً نشانی صفحٔ بایگانی شده تغییر نخواهد کرد.)
::در مورد تاریخ بایگانی، باز هم بهتر است از استاندارد [[ISO 8601]] تبعیت کنید.
::وقتی از پارامتر '''نشانی بایگانی''' استفاده می‌کنید، توجه داشته باشید، نشانی نسخهٔ اصلی (که محتوا در آن درج شده بوده) را در این پارامتر بگذارید، و نشانی محتوای بایگانی شده را در پارامتر '''نشانی''' بگذارید. (فایده این کار آن است که اولین پیوندی که خواننده می‌بیند، او را به مطمئن‌ترین نسخهٔ محتوا - یعنی نسخهٔ بایگانی شده - هدایت می‌کند.)
*'''نقل قول''': این پارامتر برای نقل قول یک جمله یا عبارت از صفحهٔ اینترنتی مورد ارجاع، به کار گرفته می‌شود.
 
== کاربرد ==
 
متداول‌ترین حالت استفاده از این الگو مربوط به زمانی است که شما نمی‌دانید که نویسنده حقیقی مطلبی که در وب دیده‌اید چه کسی است. در این حالت فقط به وارد کردن اطلاعاتی مثل عنوان، آدرس و تاریخ اکتفا می‌کنید، مثلاً به صورت زیر:
 
::<tt><nowiki>{{یادکرد وب |نشانی= |عنوان= |تاریخ= |تاریخ بازدید=</nowiki>{{CURRENTDAY2}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTYEAR}}<nowiki>|اثر= }}</nowiki></tt>
 
اگر بخواهید نام نویسنده را وارد کنید و جزئیات بیشتری در مورد منبع اضافه کنید می‌توانید به صورت زیر عمل کنید:
 
::<tt><nowiki>{{یادکرد وب |نشانی= |عنوان= |تاریخ بازدید=</nowiki>{{CURRENTDAY2}}-{{CURRENTMONTH}}-{{CURRENTYEAR}}<nowiki> |نویسنده= |نشانی نویسنده= |تاریخ= |سال= |ماه= |قالب= |اثر= |ناشر= |صفحه= |زبان= |نشانی بایگانی= |تاریخ بایگانی= |نقل قول= }}</nowiki></tt>
 
== مثال ==
مثال‌های زیر چند مورد از کاربردهای ساده و متداول از این الگو را نشان می‌دهند:
 
{| border=1px; cellpadding="3" style="border-collapse:collapse;"
|-
!فرمان
!نتیجه
|-
|
<pre>
{{یادکرد وب
| عنوان=تعداد کشته شدگان حادثهٔ فلان
| ناشر=روزنامهٔ بهمان
| نشانی=http://www.rooznameh-felan.com
| تاریخ بازدید=۰۶-۰۷-۲۰۰۶
}}
</pre>
|
{{یادکرد وب
| عنوان=تعداد کشته شدگان حادثهٔ فلان
| ناشر=روزنامهٔ بهمان
| نشانی=http://www.rooznameh-felan.com
| تاریخ بازدید=۰۶-۰۷-۲۰۰۶
}}
|-
|
<pre>
{{یادکرد وب
| نویسنده=بهمانی، فلان
| عنوان=سرگرمی‌های من
| ناشر=نشر آزاد
| تاریخ=۳۰-۰۴-۲۰۰۶
| اثر=دانشنامهٔ خیالات
| نشانی=http://www.example.org
| تاریخ بازدید=۰۶-۰۷-۲۰۰۶
}}
</pre>
|
{{یادکرد وب
| نویسنده=بهمانی، فلان
| عنوان=سرگرمی‌های من
| ناشر=نشر آزاد
| تاریخ=۳۰-۰۴-۲۰۰۶
| اثر=دانشنامهٔ خیالات
| نشانی=http://www.example.org
| تاریخ بازدید=۰۶-۰۷-۲۰۰۶
}}
|-
|
<pre>
{{یادکرد وب
| عنوان=تاثیر فلان دارو بر بیماری بهمان
| نشانی=http://www.example.com/journal/2006/04/123.pdf
| نویسنده=اکبری، اصغر
| نویسندگان دیگر=بهرامی، بهرام؛ احمدی، احمد
| قالب = PDF
| تاریخ بازدید=۰۶-۰۷-۲۰۰۶
}}
</pre>
|
{{یادکرد وب
| عنوان=تاثیر فلان دارو بر بیماری بهمان
| نشانی=http://www.example.com/journal/2006/04/123.pdf
| نویسنده=اکبری، اصغر
| نویسندگان دیگر=بهرامی، بهرام؛ احمدی، احمد
| قالب = PDF
| تاریخ بازدید=۰۶-۰۷-۲۰۰۶
}}
|}
[[رده:الگوهای یادکرد|{{PAGENAME}}]]
[[en:Template:Cite web/doc]]
</noinclude>