ابراهیم اصغرزاده: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
(مطالب تاریخی)
== گفتاوردها ==
* «کارکرد سیاسی ([[محمود احمدی‌نژاد|احمدی‌نژاد]] و [[سعید جلیلی|جلیلی]]) هر دو یکی است. این دو برهم‌زننده مسیر طبیعی انقلاب برای سازش و سازگاری با نظام بین‌المللی بودند. یعنی جلیلی و احمدی‌نژاد و کسانی که شبیه اینها فکر می‌کنند، با مسیر طبیعی اینکه نظام جمهوری اسلامی در نظام بین‌المللی دارای نقش و کارکرد مثبتی شود، مخالفت می‌کنند. تحریم‌ها محصول ماجراجویی و عملکرد همین اندیشه بود؛ یعنی اندیشه‌ای که معتقد بود ما باید مثل کره شمالی عمل کنیم و به سمت کره جنوبی نرویم.»<ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://www.sharghdaily.ir/News/98313/جلیلی-و-احمدی‌نژاد-سمبل-یک-نوع-تفکر-هستند|عنوان=جلیلی و احمدی‌نژاد سمبل یک نوع تفکر هستند|تاریخ= ۳۰ تیر ۱۳۹۵|اثر=روزنامه شرق}}</ref>
* «<small>منافع مشترک ما با کشورهایی که میخواهیممی‌خواهیم با آنها رابطه برقرار کنیم باید در یک سطح مطلوبی باشد. منافع مشترکمان با جهان غرب وقتی به دست خواهد آمد که از مواضع انقلابی خودمان عدول کنیم. این یک اصل است و اینجا برای یکدفعه و برای همیشه خواهیم گفت که '''عدول از مواضع انقلابی عدول از منافع ملی است.''' منافع ملی ما در گرو حفظ مواضع انقلابی ماست.</small>»<ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636503938125784149.pdf/|عنوان=اظهار نظر در مورد روابط بین المللبین‌الملل و سیاست خارجی|تاریخ= ۱۳۶۸/۰۷/۰۵|اثر=مشروح مذاکرات مجلس شوراس اسلامی دوره سوم}}</ref>
* «<small>کشور عربستان سعودی از ابتدای انقلاب بعنوان یک کشوری که تمام برنامه ریزیبرنامه‌ریزی و سیاست گذاری اش در مقابله با انقلاب اسلامی بوده توسط فعالیتهای فرهنگی، توسط فعالیتهای سیاسی و حتی در فعالیتهای اقتصادی و فروش نفت و توطئه هایتوطئه‌های تسلیحاتی، نظامی و اطلاعاتی که در منطقه خلیج فارس بعمل آورده به عنوان ژاندارم منطقه و مأموریتی که توسط امپریالیسم آمریکا داشته در مقابل انقلاب اسلامی موضع گرفته. ما چگونه میتوانیممی‌توانیم منافع خودمان و منافع عربستان را در آن حد ببینیم که فکر کنیم الان میتوانیممی‌توانیم رابطه با آن برقرار کنیم؟... من متأسفانه میبینممی‌بینم این روزها کسانی به اسم وزارت خارجه ما و یا به اسم کسانی که دست اندر کار سیاست خارجی هستند صحبت میکنندمی‌کنند که اینها اغلب افکارشان ترجمه شده مقالات خارجی است. اینها تئوری هایتئوری‌های ترجمه ای را دارند بکار میبرندمی‌برند و هیچ گونه استقلالی از این جهت که افکار و تئوری هایتئوری‌های خودشان را بر مبنای ارزشهای انقلاب استوار کنند نیست. اینها حرفهایشان به ضرر منافع ملی ماست</small>»<ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636503938125784149.pdf/|عنوان=اظهارنظر در مورد تلاش دولت هاشمی رفسنجانی جهت برقراری روابط مجدد با عربستان سعودی|تاریخ= ۱۳۶۸/۰۷/۰۵|اثر=مشروح مذاکرات مجلس شوراس اسلامی دوره سوم}}</ref>
* «<small>بحث توسعه اقتصادی در یک کشوری مثل کشور ما، یک کشوری که هم انقلابی هست و هم عضو جامعه جهان سوم هست باید یک بحثی باشد در زمینه توسعه عادلانه و انقلابی. ما نمیتوانیمنمی‌توانیم تزهایی را برای توسعه اقتصادی خودمان انتخاب بکنیم که این تزها ما را دچار شکست و دچار خسران و زحمت کند....کند… الگوی صحیح برای تجارت جهانی بحثی است که...که… اجازه ندهیم دنیای غرب و دنیای صنعتی که ما را طرف معامله خودش میبیندمی‌بیند با ما مثل یک گاو شیرده برخورد کند...کند… انحصار ثروت، انحصار سرمایه و ثروت اندوزی در جامعه ما بعنوان یک جامعه اسلامی مذموم و محکوم است...است… '''خصومتی که ما داریم با طبقات ثروتمند، طبقات ثروت اندوز، کسانی که سرمایه و ثروت خودشان را در اختیار فقط منافع شخصی خودشان قرار میدهندمی‌دهند این یک افتخار است برای مجلس ما و یک افتخاری است برای ما که ما به این شعار افتخار می کنیممی‌کنیم و این شعار را هیچوقت پایین نخواهیم کشید.''' آنهایی که فکر می کنندمی‌کنند با پایین کشیدن این شعار می توانندمی‌توانند راه را برای بازگشت سرمایه دارها، صاحبان گردن کلفت صنایع و نهایتاً بازگشت غرب باز کنند کور خوانده اندخوانده‌اند</small>»<ref>{{یادکرد وب |نشانی=http://ical.parliran.ir//UploadedData/284/Contents/636504105500732649.pdf/|عنوان=نطق پیش از دستور در مورد توسعه اقتصادی |تاریخ= ١٣۶٨/٠٩/٢٢|اثر=مشروح مذاکرات مجلس شوراس اسلامی دوره سوم}}</ref>
 
== منابع ==