ضرب‌المثل‌های مازندرانی: تفاوت بین نسخه‌ها

جز (++)
** در پیری عقل بایست و در جوانی قدرت و غرور
* پیر امسن بغداد دره
** پدرتربیت برایکننده ماپیر در بغداد است(پیر تربیت شدنی نیست)
<!-- * پنج شنبه نون و خرما در کامبی تا امه مرده جه برسه
** پنجشنبه نان و [[خرما]] بیرون می‌دهیم تا ثوابش به مرده ما برسد. -->
کاربر گمنام