عماد فقیه کرمانی: تفاوت بین نسخه‌ها

غمین به حَزین تصحیح شد.
(غمین به حَزین تصحیح شد.)
برچسب‌ها: ویرایش با تلفن همراه ویرایش با مرورگر تلفن همراه ویرایش‌گر دیداری
{{ب|بر لوح جان نوشته‌ام از گفتهٔ پدر|روز ازل که تربت او باد عنبرین}}
{{ب|کای طفل اگر به صحبت افتاده‌ای رسی|شوخی مکن به چشم حقارت درو مبین}}
{{ب|گر در جهان دلی ز تو خرم نمی‌شود|باری چنان مکن که شود خاطری غمینحَزین}}
{{ب|بر شیر از آن شدند بزرگان دین سوار|کآهسته‌تر ز مور گذشتند بر زمین}}
{{ب|باری بجز خدا نتوان خواستن ''عماد''|یا مستعانُ عَوْنَکَ إیاّکَ نَسْتَعِیْن<ref name="ریاض العارفین" />}}{{پایان شعر}}