Difference between revisions of "باربارا دی آنجلیس"

no edit summary
{{تمیزکاری}}
{{ویکی‌سازی}}
'''[[W:باربارا دی آنجلیس|باربارا دی آنجلیس]]''' (متولد ۴ مارس ۱۹۵۱) سخنران، نویسنده، مشاور، و شخصیت تلویزیونی ساکن آمریکا
 
== دارای منبعگفتاوردها ==
=== عشق، شور، زندگی ===
* عشق همان جوهره و هویت واقعی شماست.
* در آغاز تنها [[عشق]] بود. حتی زندگی و پیدایش شما بر روی این کرهٔ خاکی نیز برخاسته از عشق است. این عشق بوده‌است که در یک لحظه مرد و زنی را آنچنان به سوی هم جذب کرده‌است تا از تلفیق و اتحاد عاشقانهٔ بدن آن‌ها بذر شما متولد گردد.
* عشق مغناطیسی است که ما را به مبدأ خود جذب می‌کند
* آن نوع از عشق که فراتر از بدن و جسم ماست هنگامی ظهور می‌کند که با تمام وجود - و نه تنها با جسم خود - به معشوق عشق بورزیم. این عشق برتر تنها هنگامی خود را نشان می‌دهد که با فکر و ذهن و قلب و روح خود به فکر و ذهن و قلب و روح معشوق عشق بورزیم. سپس تمامی سلول‌های بدن ما از عشق به معشوق خواهد لرزید. این همان عشقی است که در ایثار و از خودگذشتگی نهفته‌است.
* شور زندگی ترانه‌ای است که عشق می‌سراید. شور زندگی همان عشق است که به حرکت درآمده‌است. عشق و شور زندگی هنگامی نصیب تان می‌شود که آتش عشق را گرامی بدارید و بیاموزید که همواره آن را روشن و فروزان نگه دارید.
* شما قدرت و توان آن را دارید که زندگی ای رضایت بخش و سرشار از غنای روحی بیافرینید. شما توان آن را دارید که به زندگی خود معنا و هدفی برتر ببخشید. این توان تنها در عشق و شور زندگی شما نهفته‌است. جرات و شهامت آن را به خود راه دهید تا عشق و شور زندگی را با خود به هر کجا که می‌روید ببرید.
شما توان آن را دارید که به زندگی خود معنا و هدفی برتر ببخشید. این توان تنها در عشق و شور زندگی شما نهفته‌است. جرات و شهامت آن را به خود راه دهید تا عشق و شور زندگی را با خود به هر کجا که می‌روید ببرید.
جرات و شهامت آن را به خود راه دهید تا عشق و شور و زندگی تان را به هر کس که خواستید و دوست داشتید نشان دهید.
* هر گاه زندگی با عشق و شور را برمی‌گزینید زندگی نیز عشق و شور خود را برای شما برخواهد گزید.
* کارتان را با عشق انجام دهید. با شکر و قدردانی تمام به سر کار بروید و با عشق و شور تمام به آن دل بدهید. این یگانه شغل و تنها وظیفه اصلی شما بر روی زمین است. اینکه عشق بورزید. می‌توانید آن را هر زمان یا در هر کجا نیز انجام دهید. هرگاه خود را با تمامی وجود وقف لحظه لحظهٔ شغل، کار و نیز زندگی تان کنید. آن گاه موفقیت و دستیابی واقعی را تجربه خواهید کرد و رضایت و اقناع حقیقی را احساس خواهید نمود.
اینکه عشق بورزید. می‌توانید آن را هر زمان یا در هر کجا نیز انجام دهید. هرگاه خود را با تمامی وجود وقف لحظه لحظهٔ شغل، کار و نیز زندگی تان کنید. آن گاه موفقیت و دستیابی واقعی را تجربه خواهید کرد و رضایت و اقناع حقیقی را احساس خواهید نمود.
* هنگامی که عاشق زندگی می‌شوید. دنیا را درست همچون عشاق از پس دیدگان عشق نظاره خواهید کرد. دیدن و نگریستن از پس دیدگان عشق به این معناست که زیبایی را در تمامی چیزهای این عالم ببینید و از راز و رمز و اعجاز هر لحظه به شگفتی و حیرت در آیید و در همه کس و همه چیز به دنبال عشق باشید.
* مهم نیست چه کسی هستید، چه شغلی دارید یا چگونه وقت خود را می‌گذرانید. هر روزه فرصت‌های بی شماری در اختیار دارید تا زندگی اطرافیان خود را از خود متأثر سازید. چه آنانی که می‌شناسید شان و چه آنان که برایتان بیگانه‌اند. چگونه؟ به عشق و شور زندگی خویش اجازه دهید خودش را ظاهر کند. از طریق کلمات، چشمان، اعمال، و حتی با زبان بی زبانی قلبتان. نمود و ظهور عشق و شور زندگی در شما دعوتی است از دیگران تا عشق و شور زندگی آنان نیز خود را نشان دهد.