باربارا دی آنجلیس: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
* به گونه‌ای از آن دفاع کنید که گویی عزیزترین دوست و رفیق شماست
* آن گاه خواهید دید که زندگی با لطف و محبت، زیبایی، رحمت، شادی، نشاط و شور و سرزندگی به شما پاسخ خواهد داد
* خود را به لحظه اکنون بسپار و امکانات آن را در خود راه بده. تصویر ذهنی خود را از آنچه باید باشد رها کن. تعابیر، پیش فرض‌ها و پیش داوری‌های خود را رها کن. دست از کنترل وقایع و رویدادها بردار و آن‌ها را به حال خود رها کن. رها کن. حال شرایطی فراهم آورده‌ای تا اعجاز در آن ظهور کند. حال دریچه‌ای گشوده‌ای تا ناشناخته‌ها امکان ورود پیدا کنند. حال در قلب خود جایی برای عشق و شور زندگی باز کرده‌ای.
* خود را به لحظه اکنون بسپار و امکانات آن را در خود راه بده
* آخرین بار که به عشق و شور زندگی نهفته در وجود خود اجازه دادید تا بیرون آید و کمی بازیگوشی کند کی بود؟ آخرین باری که از بازی با بچه‌هایتان به همان اندازهٔ آنها لذت بردید، کی بود؟ آخرین باری که از زنده بودن خود به هیجان آمدید کی بود؟ نگران نباشید دیگران دربارهٔ شما چه فکر می‌کنند. به این فکر نکنید که آنچه را دوست دارید انجام بدهید چقدر عملی، مفید، یا مؤثر است. مضحک باشید، عاشق باشید، با شور و حال زندگی کنید. خودتان باشید.
تصویر ذهنی خود را از آنچه باید باشد رها کن
* تسلیم عشق خود شدن، همان تسلیم شدن به چیزی یا کسی بیرون از شما نیست. بلکه تسلیم شدن در برابر قدرت عشق و شور و شعف درونی خود شماست. این نوع تسلیم شدن همان تسلیم شدن در برابر خود واقعی تان است.
تعابیر، پیش فرض‌ها و پیش داوری‌های خود را رها کن
* چنانچه می‌خواهید راه خود را به سوی عشق و شور زندگی بازیابید باید راه دل و قلب خود را بازیابید. آنجا، در مرکز وجودی شما، تمامی آنچه هستید سکونت دارد.
دست از کنترل وقایع و رویدادها بردار و آن‌ها را به حال خود رها کن. رها کن
شما خود نور هستید. شما شور و شادمانی هستید. شما از جنس عشق هستید.
حال شرایطی فراهم آورده‌ای تا اعجاز در آن ظهور کند
حال دریچه‌ای گشوده‌ای تا ناشناخته‌ها امکان ورود پیدا کنند
حال در قلب خود جایی برای عشق و شور زندگی باز کرده‌ای
* آخرین بار که به عشق و شور زندگی نهفته در وجود خود اجازه دادید تا بیرون آید و کمی بازیگوشی کند کی بود؟
آخرین باری که از بازی با بچه‌هایتان به همان اندازهٔ آنها لذت بردید، کی بود؟
آخرین باری که از زنده بودن خود به هیجان آمدید کی بود؟
نگران نباشید دیگران دربارهٔ شما چه فکر می‌کنند.
به این فکر نکنید که آنچه را دوست دارید انجام بدهید چقدر عملی، مفید، یا مؤثر است.
مضحک باشید، عاشق باشید، با شور و حال زندگی کنید. خودتان باشید.
* تسلیم عشق خود شدن، همان تسلیم شدن به چیزی یا کسی بیرون از شما نیست.
بلکه تسلیم شدن در برابر قدرت عشق و شور و شعف درونی خود شماست.
این نوع تسلیم شدن همان تسلیم شدن در برابر خود واقعی تان است.
* چنانچه می‌خواهید راه خود را به سوی عشق و شور زندگی بازیابید باید راه دل و قلب خود را بازیابید
آنجا، در مرکز وجودی شما، تمامی آنچه هستید سکونت دارد.
شما خود نور هستید
شما شور و شادمانی هستید
شما از جنس عشق هستید
* احساس شهوت تنها نقطهٔ آغازین عشق ورزی و نمود فیزیکی و جسمانی نیاز و گرایشی محض و نامحدود به زمان است. چرا که هستهٔ مرکزی عشق و جاذبهٔ جسمانی نیز چیزی نیست جز میل و نیاز به آمیزش، یگانگی، نکاح و اتحاد با معشوق. گر چه در ظاهر این بدن شماست که بدن معشوق را لمس می‌کند اما در واقع این روح شماست که از طریق بدنتان به نوازش روح معشوق می‌پردازد.
* از عشق و جاذبه جسمانی خود بپرسید چرا می‌خواهی او را در کنار داشته باشی؟ چرا می‌خواهی با او همبستر شوی؟ سپس به زبان حال دل خود گوش دهید تا پاسخ را بیابید. خواهید دید که ندای کوچکی در اعماق قلب تان پاسخ خواهد داد تا با او یکی بشوم و به یگانگی و وحدت وجود آغازین خود بازگردم.
* عشق از آنجا که با معشوق پیوند می‌خورید آغاز می‌گردد و تا حرکت موزون و هماهنگی روح‌هایتان امتداد می‌یابد. هنگامی که جان‌هایتان یکی می‌شوند، آن گاه با تمامی وجود عشق خواهید ورزید. دیگر چیزی بین شما نیست که از جنس عشق نباشد. پیوند مقدس همین است. شور و شعف، وجد و شادمانی واقعی هم، این است.
هنگامی که جان‌هایتان یکی می‌شوند، آن گاه با تمامی وجود عشق خواهید ورزید.
دیگر چیزی بین شما نیست که از جنس عشق نباشد
پیوند مقدس همین است.
شور و شعف، وجد و شادمانی واقعی هم، این است.
* تنها با عشق میان دلهای شماست که عشق میان شما عمق و استحکام واقعی خود را نشان خواهد داد.
* عشق ماندگار هرگز بر جاذبهٔ جسمانی میان شما و معشوق که همواره در حال تغییر است متکی نیست.
* عشق واقعی از روح شما نشات می‌گیرد. این نوع از عشق ناب هنگامی که خود را در دل و جان دیگری می‌یابید شکل می‌گیرد و پیوند اعجاز گونه این دو را به جشن و سرور می‌نشیند.
* درست در همان لحظه که عشق شما خود را به نوعی ابراز می‌کند حال چه از طریق آغوشی گرم، نگاهی محبت آمیز یا رفتاری مهربانه، به قلمرو بی زمان قلب گام نهاده‌اید. مهم نیست پیش از آنچه اتفاقی افتاده‌است. تنها این مهم است که چه اتفاقی خواهد افتاد. تمامی آنچه براستی اهمیت دارد همین لحظه‌است. تنها این عشق است که مهم است.
این نوع از عشق ناب هنگامی که خود را در دل و جان دیگری می‌یابید شکل می‌گیرد و پیوند اعجاز گونه این دو را به جشن و سرور می‌نشیند.
* منتظرنمانید عشق شما را پیدا کند. زمین حاصلخیزی بیافرینید تا بذر عشق به سادگی در آن جوانه زند و رشد کند. خود را تمام و کمال و تا آن جا که در توان دارید با صداقت تمام به رابطه تان متعهد و پای بند کنید. قدرت تعهد بذر عشق میان شما و معشوق را آبیاری خواهد کرد و به آن این امکان را خواهد داد تا در قلب شما به بار بنشیند.
* درست در همان لحظه که عشق شما خود را به نوعی ابراز می‌کند حال چه از طریق آغوشی گرم، نگاهی محبت آمیز یا رفتاری مهربانه، به قلمرو بی زمان قلب گام نهاده‌اید
* به دنبال نکات مثبت و نقاط قوت دیگران باشید تا آن‌ها را پیدا کنید. آن گاه دیگر بیست دقیقه با او باشید یا بیست سال تفاوتی نخواهد داشت. زمانی را که در این حال سپری کنید، با عشق سپری می‌شود زیرا در تمام طول این مدت شما در جست و جوی همین عشق بودید و همین عشق بود که بدان دست می‌یافتید.
مهم نیست پیش از آنچه اتفاقی افتاده‌است. تنها این مهم است که چه اتفاقی خواهد افتاد.
* آن نوع از عشق که فراتر از بدن و جسم ماست هنگامی ظهور می‌کند که با تمام وجود - و نه تنها با جسم خود - به معشوق عشق بورزیم. این عشق برتر تنها هنگامی خود را نشان می‌دهد که با فکر و ذهن و قلب و روح خود به فکر و ذهن و قلب و روح معشوق عشق بورزیم. سپس تمامی سلول‌های بدن ما از عشق به معشوق خواهد لرزید. این همان عشقی است که در ایثار و از خودگذشتگی نهفته‌است.
تمامی آنچه براستی اهمیت دارد همین لحظه‌است. تنها این عشق است که مهم است
* شور زندگی ترانه‌ای است که عشق می‌سراید. شور زندگی همان عشق است که به حرکت درآمده‌است. عشق و شور زندگی هنگامی نصیب تان می‌شود که آتش عشق را گرامی بدارید و بیاموزید که همواره آن را روشن و فروزان نگه دارید.
* منتظرنمانید عشق شما را پیدا کند
زمین حاصلخیزی بیافرینید تا بذر عشق به سادگی در آن جوانه زند و رشد کند
خود را تمام و کمال و تا آن جا که در توان دارید با صداقت تمام به رابطه تان متعهد و پای بند کنید
قدرت تعهد بذر عشق میان شما و معشوق را آبیاری خواهد کرد و به آن این امکان را خواهد داد تا در قلب شما به بار بنشیند
* به دنبال نکات مثبت و نقاط قوت دیگران باشید تا آن‌ها را پیدا کنید.
آن گاه دیگر بیست دقیقه با او باشید یا بیست سال تفاوتی نخواهد داشت
زمانی را که در این حال سپری کنید، با عشق سپری می‌شود زیرا در تمام طول این مدت شما در جست و جوی همین عشق بودید و همین عشق بود که بدان دست می‌یافتید
* آن نوع از عشق که فراتر از بدن و جسم ماست هنگامی ظهور می‌کند که با تمام وجود - و نه تنها با جسم خود - به معشوق عشق بورزیم.
این عشق برتر تنها هنگامی خود را نشان می‌دهد که با فکر و ذهن و قلب و روح خود به فکر و ذهن و قلب و روح معشوق عشق بورزیم
سپس تمامی سلول‌های بدن ما از عشق به معشوق خواهد لرزید.
این همان عشقی است که در ایثار و از خودگذشتگی نهفته‌است.
* شور زندگی ترانه‌ای است که عشق می‌سراید
شور زندگی همان عشق است که به حرکت درآمده‌است
عشق و شور زندگی هنگامی نصیب تان می‌شود که آتش عشق را گرامی بدارید و بیاموزید که همواره آن را روشن و فروزان نگه دارید.
* شما قدرت و توان آن را دارید که زندگی ای رضایت بخش و سرشار از غنای روحی بیافرینید
شما توان آن را دارید که به زندگی خود معنا و هدفی برتر ببخشید. این توان تنها در عشق و شور زندگی شما نهفته‌است. جرات و شهامت آن را به خود راه دهید تا عشق و شور زندگی را با خود به هر کجا که می‌روید ببرید.
این توان تنها در عشق و شور زندگی شما نهفته‌است. جرات و شهامت آن را به خود راه دهید تا عشق و شور زندگی را با خود به هر کجا که می‌روید ببرید.
جرات و شهامت آن را به خود راه دهید تا عشق و شور و زندگی تان را به هر کس که خواستید و دوست داشتید نشان دهید.
* هر گاه زندگی با عشق و شور را برمی‌گزینید زندگی نیز عشق و شور خود را برای شما برخواهد گزید.
* کارتان را با عشق انجام دهید. با شکر و قدردانی تمام به سر کار بروید و با عشق و شور تمام به آن دل بدهید. این یگانه شغل و تنها وظیفه اصلی شما بر روی زمین است
* کارتان را با عشق انجام دهید
اینکه عشق بورزید. می‌توانید آن را هر زمان یا در هر کجا نیز انجام دهید. هرگاه خود را با تمامی وجود وقف لحظه لحظهٔ شغل، کار و نیز زندگی تان کنید. آن گاه موفقیت و دستیابی واقعی را تجربه خواهید کرد و رضایت و اقناع حقیقی را احساس خواهید نمود.
با شکر و قدردانی تمام به سر کار بروید
* هنگامی که عاشق زندگی می‌شوید. دنیا را درست همچون عشاق از پس دیدگان عشق نظاره خواهید کرد. دیدن و نگریستن از پس دیدگان عشق به این معناست که زیبایی را در تمامی چیزهای این عالم ببینید و از راز و رمز و اعجاز هر لحظه به شگفتی و حیرت در آیید و در همه کس و همه چیز به دنبال عشق باشید.
و با عشق و شور تمام به آن دل بدهید
* مهم نیست چه کسی هستید، چه شغلی دارید یا چگونه وقت خود را می‌گذرانید. هر روزه فرصت‌های بی شماری در اختیار دارید تا زندگی اطرافیان خود را از خود متأثر سازید. چه آنانی که می‌شناسید شان و چه آنان که برایتان بیگانه‌اند. چگونه؟ به عشق و شور زندگی خویش اجازه دهید خودش را ظاهر کند. از طریق کلمات، چشمان، اعمال، و حتی با زبان بی زبانی قلبتان. نمود و ظهور عشق و شور زندگی در شما دعوتی است از دیگران تا عشق و شور زندگی آنان نیز خود را نشان دهد.
این یگانه شغل و تنها وظیفه اصلی شما بر روی زمین است
* ایمان تنها زادهٔ عشق و شور زندگی است.
اینکه عشق بورزید. می‌توانید آن را هر زمان یا در هر کجا نیز انجام دهید.
هرگاه خود را با تمامی وجود وقف لحظه لحظهٔ شغل، کار و نیز زندگی تان کنید. آن گاه موفقیت و دستیابی واقعی را تجربه خواهید کرد و رضایت و اقناع حقیقی را احساس خواهید نمود
* هنگامی که عاشق زندگی می‌شوید
دنیا را درست همچون عشاق از پس دیدگان عشق نظاره خواهید کرد.
دیدن و نگریستن از پس دیدگان عشق به این معناست که زیبایی را در تمامی چیزهای این عالم ببینید و از راز و رمز و اعجاز هر لحظه به شگفتی و حیرت در آیید و در همه کس و همه چیز به دنبال عشق باشید.
* مهم نیست چه کسی هستید، چه شغلی دارید یا چگونه وقت خود را می‌گذرانید. هر روزه فرصت‌های بی شماری در اختیار دارید تا زندگی اطرافیان خود را از خود متأثر سازید. چه آنانی که می‌شناسید شان و چه آنان که برایتان بیگانه‌اند
چگونه؟
به عشق و شور زندگی خویش اجازه دهید خودش را ظاهر کند. از طریق کلمات، چشمان، اعمال، و حتی با زبان بی زبانی قلبتان.
نمود و ظهور عشق و شور زندگی در شما دعوتی است از دیگران تا عشق و شور زندگی آنان نیز خود را نشان دهد.
* ایمان تنها زادهٔ عشق و شور زندگی است
* هر گاه به عشق و شور زندگی تسلیم می‌شوید و بر نیاز و گرایش خود به خوشبختی و خوشحالی، رضایت و حقیقت صحه بگذارید خود به خود به سر چشمهٔ زندگی می‌پیوندید که درون خود شما وجود دارد.
* ناگهان حس بالایی از قدرت، هدفمندی و ارتباط با چیزی به مراتب بزرگتر از آنچه تا آن زمان آن را به عنوان «خویشتن خویش» می‌شناختید، سر تا سر وجود شما را فرا خواهد گرفت.