تفاوت میان نسخه‌های «سید جمال‌الدین اسدآبادی»

جز
(در ویکیکگفتاورد ضرورتی ندارد در ویکی پدیا هست)
=== از کتاب «سخنان برگزیده از زبان حکیم مشرق زمین.» ===
* «اگر به دست و پای انسان زنجیر انداخته شود بهتر از اینست که اوهام و خرافات بر عقل او بند و زنجیر بیندازد .»
* «کسی که ادعا دارد که دین اسلام به سختی و دشواری دستور می‌دهد نه سهولت و آسانی و به ضرر امر صادر می‌کند نه به نفع، قضاوت کورکورانه کرده خیلی دروغ گفته استگفته‌است
* «چشم انسان کور باشد بهتر است از اینکه بینش و طرز فکر او کور گردد.»
* «علم دارای پوست و مغز است. کسی که به پوست اکتفا می‌ورزد در دریای بیکران غرق گشته.»
* «بهترین رنگ بیرق آزادی خون مجاهدین قهرمان است.»
* «آزادی خواهیآزادی‌خواهی یک آرزو است. تحصیل آن کار و پیکار می‌خواهد و انسان را وادار به پذیرش قربانی و ایثار و قبول خطرها و مشکلات می‌گرداند.»
* «اعتماد مظلوم بر وعده‌های ظالم کشنده تر از توپ و شمشیر است.»
* «ملتی که برای تحصیل حق، یک ساعت جهاد کرد برای او بهتر از زندگی کردن در ذلت تا قیامت است.»
* «بدترین درد مردم مشرق زمین این است که آنها در اتحاد میان خود با هم اختلاف دارند و در تأیید اختلاف با همدیگر متحد و اتفاق نظر دارند، آنها در میان خود عهد و پیمان بسته و متحد شده‌اند که میان خود یک پارچه و متحد و متفق نشوند.»
* «حقایق را نمی‌توان به گمان و خیال و توهم از میان برد .»
* «کثرت مویدان دعوتگر و یا دعوت بدون علم و دانش و دعوای صحت آن دست‌آوردی ندارد و موجب ذلت است؛ و شمار کمی از مویدان و پیروان دعوت و تبلیغ بر مبنا و اساس علم مقام و منزلت دارند و دعوت دوام هم می‌کند.»
* «قدامت همیشه برتری و تقوق بار نمی‌آورد.»
* «نیرومندی بت خوفناک است و ناتوانی شبحی است زادهٔ همین ضعف و انسان ضعیف و نانوان در برابر قوت و نیرومندی سر فرود می‌آورد و به خدا بودن قوی تصدیق می‌کند.»
* «کسی که خود را اصلاح کرده نتواند کس دیگری را اصلاح کرده نمی‌تواند .»
* «ترسی که از چوکی و مقام حاکم نه از عدل و قضاوت منصفانهٔ او برای انسان دست می‌دهد باید بیشتر از احترام او مورد استهزاء و مسخره قرار بگیرد.»
* «بیشترین زمامداران مشرق زمین در موقفی قرار دارند که اگر یکی از آنها در عمیق‌ترین چاه بردگی انداخته شود و لقب‌های بزرگی مجرد، و بدون محتوای او حفظ گردد بی تفاوتبی‌تفاوت مانده دنیا را برای خود جنت می‌پندارد .»
* «کسیکه هیزم برای فروش جمع می‌کند بهتر از کسی است که طلا را ذخیره می‌نماید .»
* «عاقل همان کسی است که آنچه به خود پسند ندارد به دیگری نیز نمی‌پسندد .»
* «احزاب سیاسی بهترین دواء اند اما در مشرق زمین در اًغلب حالات به بدترین درد و مرض تبدیل می‌گردد.»
* «چکاچک شمشیرها بدون جنگ و افتخار به لباس جنگی در زمان صلح نشانهٔ ترس در میدان کارزار است .»
* «مرد ادیب در مشرق زمین می‌میرد اما زنده است و زنده است گرچه مرده استمرده‌است
* «دست‌آوردهای عقل زمانی سودمند است که از قیودات اوهام رهایی یابند .»
* «نو آموز آغاز مقدمات علوم گمان می‌کند که دریایی از علم آموخته و کفایت می‌کند اما طالب راسخ و استوار در طلب علم تحقیق کرده به این عقیده است که در ابتدای طلب آن قرار دارد.»
=== در کتاب تاریخ افغانستان ===
==== بخش نخست ====
* «فارسها این مردم را افغان نامیده‌اند؛ به این علت که هنگامی که آنان در زمانهای قدیم توسط بخت النصر اسیر شده بودند بسیار آه و ناله و فریاد و شیون می‌کردند. از اینرو نام "افغان" که در زبان فارسی معنای ناله وفریاد می‌دهد آز آن زمانها (یعنی از زمان بخت النصر شاهنشاه بابل باستان؛ حدود سه هزار سال قبل) بر آنان اطلاق می‌شده استمی‌شده‌است
* «همچنین گفته می‌شود که " افغان " نام یکی از نوادگان "شاؤول" (۱) جد افغانها؛ بوده از اینرو آنان به نام جد اول خود شان خوانده شده‌اند.
* «عوام فارسی به زبان عامیانه این مردم را " اوغان" می‌نامند که مشابه نام " پتان" است که از طرف هندوان بر آنان اطلاق می‌شده. اما بعضی از طوایف افغانی مثل ساکنین قندهار و غزنی خود را پشتون و یا پشتانه می‌خوانند؛ و بعضی هم مثل ساکنین نواحی خوست؛ کورم و باجور خود را پختون و پختانه نا میده‌اند .»
* «از دقت در همخوانی و همگونی این الفاظ در میا بیم که همهٔ این کلمات دارای ریشهٔ واحدی هستند که عبارت از همان کلمه افغان (اوغان و یا پتان) است. گفته می‌شود که اصل این کلمه از ریشهٔ "پختان " و پشتان " است که بطور صحیح از کلمه باشتان (باشتین) اخذ شده که نام قریهٔ از قرات نیشابور است؛ و یا ممکنست از کلمهٔ " بشت " نام یکی از شهرهای خراسان قدیم اخذ شده باشد؛ و با حروف الف و نون که علامت جمع در زبان فارسی است ترکیب شده استشده‌است. احتمال می‌رود که افغانها در اصل در این شهر سکونت داشته‌اند وبعد آنجا را ترک کرده به نواحی دیگر منتشر شده‌اند. از طرفی حرف واو در کلمات پشتو و یا پختو مثل یای عربی علامت نسبت مکانی است؛ که در این حالت گویا علامت جمع (ون) به هدف اختصار حذف شده استشده‌است
 
== گفتاوردهای بدون منبع ==
* «هواخواه [[مرگ]] در راه سربلندی وطن یا با قهرمانی به شهادت می‌رسد یا زندگی شرافتمندانه‌ای بدست می‌آورد.»
* «سال‌ها پیش، بیرون شهر استخر، پرستشگاهی بزرگ بود که مسافران به هنگام شب از ترس تاریکی به درون آن پناه می‌بردند؛ ولی هرکس به درون آن می‌رفت، به طرز مرموزی می‌مرد. کم‌کم همه مسافران از این پرستشگاه ترسیدند و هیچ‌کس پروای آن را نداشت که شب را در آن جا بگذراند. تا سر انجام مردی که از زندگی بیزار و خسته شده بود ولی اراده‌ای نیرومند داشت به درون پرستشگاه رفت. صداهایی سهمگین و هراس انگیزهراس‌انگیز از هر گوشه بر خاستبرخاست که او را به مرگ تهدید می‌کرد؛ ولی مرد نترسید و فریاد زد: ((پیش آیید که از زندگی خسته شده‌ام!))با همین فریاد، یک باره صدای انفجاری بزرگ برخاست و طلسم پرستشگاه شکسته شد و از شکاف‌های دیوارهایش گنجینه‌های پنهان معبد پیش پای مرد فرو ریخت. بدین سان، آشکار شد که آنچه مسافران را می‌کشت، ترس از خطری موهوم بود. بریتانیای کبیر، چنین پرستشگاه بزرگی است که گمراهان چون از تاریکی سیاسی بترسند به درون آن پناه می‌برند و آن گاه اوهام هراس انگیزهراس‌انگیز ایشان را از پای در می‌آورددرمی‌آورد. می‌ترسم روزی مردی که از زندگی نومید شده ولی همتی استوار دارد به درون این پرستشگاه برود و یکباره در آن فریاد نومیدی برآورد. سپس دیوارها بشکافد و طلسم اعظم بشکند.»
 
== دیگر ==
 
== دربارهٔ او ==
* «پدرم به من زندگانی را هدیه کرده که در آن با برادرانم علی و محروس شریک هستم، اما سید جمال الدین به من حیات را بخشیده استبخشیده‌است که در آن با محمد (ص)، ابراهیم، موسی، عیسی، و ... شریک هستم»
** [[محمد عبده]]، در ''الآثار الکاملة،''
* «آزادی اندیشه او، منش بزرگ و مهر آمیز او، اثنای محاورات مان مرا متقاعد ساخت که در برابرم یکی از آشنایان دانشمند قدیمم، چون ابن سینا، ابن رشد و یا یکی از آن بی ایمانان بزرگ که پنج قرن میراث روح انسانی را عرضه کردند، دوباره زنده گردیده استگردیده‌است»
** [[ارنست رنان]]فیلسوف فرانسوی (۱۸۲۳–۱۸۹۲م)، در ''الآثار الکاملة،''
* «زنده رود از خاکدان ما بگوی / از زمین و آسمان ما بگوی/خاکی و چون قدسیان روشن بصر /از مسلمانان بده مارا خبر فطرتش از مشرق و مغرب بری است / گرچه او از روی نسبت خاوری است.»
** [[اقبال لاهوری]]
* «شیرگر، زادگاه سید جمال الدین است، ولی سید چون به شاگردان عربی و ترکی و یا غربیان یا ایرانیان می‌گفت که مولد من اسدآباد کنر افغانستان است، مرادش همین شیر گر است که دری زبانان این جایاین‌جای را اسدآباد گفته‌اند و اکنون فقط نام پشتوی آن باقی‌مانده استباقی‌مانده‌است. زیرا در تمام این نواحی کنر و کامه، ‏مردم به زبان پشتو تکلم می‌نمایند و اسدآباد فقط ترجمه شیر گر پشتو است. ‏»
** عبدالحی حبیبی مورخ مشهور افغانی
 
== پیوند به بیرون ==
{{ویکی‌پدیا}}
{{ویکیپدیا}}
 
[[رده:سیاست‌مداران ایرانی|اسدآبادی، سید جمال‌الدین]]