باز کردن منو اصلی

تغییرات

* "Beauty is in the eye of the beholder."
* ترجمه: «زیبایی در چشم بیننده است»
* مترادف فارسی: «علف به دهن بزی باید شیرین استبیاد»
* مترادف فارسی: "هرکسی یه عقیده‌ای داره" یا "عقیده هرکس برای خودش محترمه"
* "Beauty is only skin deep, but ugly goes straight to the bone."
کاربر گمنام