فریدریش نیچه: تفاوت بین نسخه‌ها

بدون خلاصه ویرایش
* «مسیح به جهودان خویش گفت: «شریعت برای بردگان بود، پس خدا را در مقام پسرش دوست بدارید! اخلاق به ما پسرانِ خدا چه ربطی دارد؟»»
** ''گزیده گویی‌ها و میان پرده‌ها، بند ۱۶۴''
* «آدمی البته با دهانش دروغ می‌گوید، اما با حالت دک و پوزش حقیقت را بیان می‌کند.»<ref>فراسوی نیک و بد. فردریش نیچه. ترجمهٔ داریوش آشوری. صصفحهٔ 128۱۲۸. چاپ سوم، شرکت سهامی انتشارات خوارزمی</ref>
** ''گزیده گویی‌ها و میان پرده‌ها، بند ۱۶۶''
* «مسیحیت، الهه [[عشق]] را مسموم کرد؛ گرچه از چنگال [[مرگ]] گریخت، اما تغییر ماهیت یافت و فسق و فجور نام گرفت.»