ویکی‌گفتاورد:پیشنهادها برای گفتاورد روز: تفاوت بین نسخه‌ها

صفحه‌ای تازه حاوی «این صفحه پروژه‌ای است که کاربران می‌توانند پیشنهادهای خود برای ویکی‌گفتا...» ایجاد کرد
(صفحه‌ای تازه حاوی «این صفحه پروژه‌ای است که کاربران می‌توانند پیشنهادهای خود برای ویکی‌گفتا...» ایجاد کرد)
(بدون تفاوت)
۳۹٬۷۴۷

ویرایش