Difference between revisions of "فلورانس اسکاول شین"

m
* «سری که بر پیشانیش خم باشد آسوده بر بالین قرار نمی‌گیرد خشم و نفرت و بدخواهی و حسد و انتقام جوئی شادمانی انسان را می رباید و بیماری و شکست و فقر می آورد.»
** ''از کتاب چهار اثر: کلام توعصای معجزه گر تو است''
* «شادمانی با مهار کردنمهارکردن خوی هیجانی بدست میمی‌آید آیدجائیجائی که ترس و بیم و وحشت وجود داشته باشد ازشادمانیاز شادمانی خبری نیست احساس ایمنی و شادمانی ،شادمانی، حاصل ایمان به خداست.»
** ''از کتاب چهار اثر: کلام توعصای معجزه گر تو است''
* «هر انسانی با آگاهی کامل به آیین [[عشق]]، به این سیاره خاکی پا می‌گذارد. مشکل شما هر چه باشد، امتحان [[دوستی|محبت]] است. اگر بتوانید از راه محبت در این آزمایش پیروز شوید، مسأله شما حل خواهد شد. اگر نه، آنقدر به درازا خواهد کشید تا از راه محبت، مسأله خود را حل کنید. زیرا مشکل شما مجالی برای تشرف به آیین عشق است.»
8,764

edits