فلورانس اسکاول شین: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
== دارای منبع ==
* «اگر چشم امیدتان بخدا باشد، هیچ چیز انقدر عجیب نیست که راست نباشد؛ هیچ چیز انقدر عجیب نیست که پیش نیاید؛ و هیچ چیز انقدر عجیب نیست که دیر نپاید.»
** ''از کتاب: چهار اثر از فلورانس اسکاول شین''
* «براستی که نفرت و انزجار بیش از می‌گساری خانه‌ها را ویران کرده است و بیش از [[جنگ|جنگ‌ها]] جان آدمیان را به باد داده است.»
** ''از کتاب چهار اثر: کلام توعصای معجزه گر تو است''
* «سری که بر پیشانیش خم باشد آسوده بر بالین قرار نمی‌گیرد خشم و نفرت و بدخواهی و حسد و انتقام جوئی شادمانی انسان را می رباید و بیماری و شکست و فقر می آورد.»
** ''از کتاب چهار اثر: کلام توعصای معجزه گر تو است''
* «شادمانی با مهار کردن خوی هیجانی بدست می آیدجائی که ترس و بیم و وحشت وجود داشته باشد ازشادمانی خبری نیست احساس ایمنی و شادمانی ، حاصل ایمان به خداست.»
** ''از کتاب چهار اثر: کلام توعصای معجزه گر تو است''
* «هر انسانی با آگاهی کامل به آیین [[عشق]]، به این سیاره خاکی پا می‌گذارد. مشکل شما هر چه باشد، امتحان [[دوستی|محبت]] است. اگر بتوانید از راه محبت در این آزمایش پیروز شوید، مسأله شما حل خواهد شد. اگر نه، آنقدر به درازا خواهد کشید تا از راه محبت، مسأله خود را حل کنید. زیرا مشکل شما مجالی برای تشرف به آیین عشق است.»
** ''از کتاب: چهار The Gameاثر: ofبازی lifeزندگی andو Howچگونه toمی‌توان playبازی itکرد''
* «همیشه نمی‌توانید اندیشه‌تان را مهار کنید، اما کلام خود را که می‌توانید در کف اختیار بگیرید. وسرانجام کلام بر ذهن نیمه‌هوشیار اثر می‌گذارد و پیروز می‌شوید.»
** ''از کتاب: چهار اثر از فلورانس اسکاول شین''
* «هیچ‌کس چیزی به آدمی نمی‌دهد مگر خود او. و هیچ‌کس چیزی از آدمی دریغ نمی‌دارد مگر خود او. «بازی زندگی» یک بازی انفرادی است. اگر خودتان عوض شوید، همه اوضاع و شرایط عوض خواهدشد.»
** ''از کتاب: چهار اثر: بازی زندگی و ازچگونه فلورانسمی‌توان اسکاولبازی شینکرد''
 
== بدون منبع ==
۸٬۷۶۴

ویرایش