در انتظار تاریکی در انتظار روشنایی: تفاوت بین نسخه‌ها