دیدن دختر صددرصد دلخواه در صبح زیبای آوریل: تفاوت بین نسخه‌ها