باز کردن منو اصلی

تغییرات

** چاقو هرچقدر هم تیز باشد، دستهٔ خودش را نمی‌برد
** معادل: فامیل گوشت رو بخوره، استخونش رو نمی‌اندازه
* کارد قشنگ بائه، شه کش نزنّه که…
** کاردی که زیباست را نباید به شکم خود فرو کنی.
** ''به طور مثال:'' اگر بچه عزیز است، نباید خطایش را ندید گرفت.
* کاره مار ره پیش دکته
** کرّه از مادرش سبقت گرفته
۱۵۰

ویرایش