از عشق و شیاطین دیگر: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
* «دیوانگان دیوانه نیستند اگر کسی استدلالشان را بپذیرد.»
* «باور نداشتن از ایمان پایدارتر است، چرا که دائم با حواسمان تأیید می‌شود.»
* «در این لحظه سیروا ماریا از او پرسید: آیا حقیقت دارد که در پایان عشق پیروز است؟ او گفت: حقیقت دارد، ولی به نفعت است که آنرا باور نکنی.»
* «مارکی گفت: ایمان داشتن هیچ وقت کاملاً متوقف نمی‌شود؛ بعضی شک‌ها برای همیشه باقی می‌مانند. ابرنونسیو منظورش را فهمید. او همیشه فکر می‌کرد که دست کشیدن از باور زخمی در روان انسان به جای می‌گذارد که هرگز خوب نمی‌شود.»
* «به او گفت که عشق یک عاطفهٔ غیرطبیعی است و دو غریبه را به یک وابستگی ناسالم و مبتذل محکوم می‌کند، و اینکه هرچه شدیدتر باشد موقتی‌تر است.»
۱۴۸

ویرایش