فاطمه زهرا/گفتار هایی از فاطمه زهرا: تفاوت میان نسخه‌ها