باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
 
==بدون منبع==
* «باید [[آزادی]] را موقتاً از دست داد تا بتوان برای همیشه آن را حفظ نمود.»
* «باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی‌دانید.»
* «در میان کشورهای استبدادی، بینواتر از همه آن کشوری است که پادشاهش تاجر باشد.»
* «بشری که حق اظهار عقیدهاظهارعقیده و بیان فکر خود را نداشته باشد موجودی زنده محسوب نمی‌شود.»
* «سکوت، گاه هزار معنی دربردارد که از گفتن به دست نمی‌آید.»
* «کسی اجازه ندارد خود را بکشد، و اگر کشت به این طریق وجود خود را از میهن خود دزدیده است.»
* «کسی که بدون فکر کردن حرف می‌زند، صیادی را می‌ماند که بدون نشانه گرفتن، تیر خالی می‌کند.»
* «کشور در صورتی دارای [[آزادی]] و استقلال است که افرادش آزاد و مستقل باشند.»
* «مطالعه [[کتاب]] یعنی تبدیل ساعت‌های ملالت‌بار به ساعات لذت بخش.»
* «من هیچ غمی نداشته‌ام که خواندن یک صفحه [[کتاب]] آن را از بین نبرده باشد.»
* «هراندازه که علل طبیعی، انسان را به استراحت سوق دهد به همان اندازه هم عوامل اخلاقی باید او را از استراحت دور کند.»
* «همیشه قضایا را قبل از اخذ تصمیم به محکمه وجدان تسلیم کنید، وجدان راهنمای بی‌نظیر و قاضی بی‌طرفی است.»
۸٬۷۶۴

ویرایش