سامرست موام: تفاوت میان نسخه‌ها

بدون خلاصۀ ویرایش
جز (افزودن یک گفتآورد درخشان)
بدون خلاصۀ ویرایش
== بدون منبع==
* «مردم از شما تقاضای انتقاد ودارند، خرده‌گیریاما دارند. امافقط در انتظار تحسین هم هستند.»
* «ما به خاطر اینکه خود می‌خواهیم، نمی‌نویسیم، ما می‌نویسیم بخاطر اینکه مجبوریم که بنویسیم.»
 
۱

ویرایش