باز کردن منو اصلی

تغییرات

←‏فراسوی نیک و بد: افزودن مطلب
* «کشف عشق متقابل ممکن است، عاشق را از معشوق دل‌آزرده کند. «چه شد؟ آیا چنان فروتن است که حتی تو را دوست می‌دارد؟ یا به نهایت ابله؟ یا... یا ... ؟»»
** ''گزیده گویی‌ها و میان پرده‌ها، بند ۱۰۲''
* «اکنون جهان به کام من است ، ازین پس هر سرنوشتی را دوست دارم : که را هوس ان است که سرنوشت من باشد؟ »
** ''گزیده گویی‌ها و میان پرده‌ها، بند ۱۰۳ ''
* «نه محبت به انسان‌ها، بلکه ناتوانی آنان در محبت به انسان‌ها، مانع از آن می‌شود که امروزه مسیحیحان را بسوزانند.»
** ''گزیده گویی‌ها و میان پرده‌ها، بند ۱۰۴''