ضرب‌المثل‌های مازندرانی: تفاوت بین نسخه‌ها

** در موقع صحبت از بحثی به بحث دیگر شاخه به شاخه پریده می‌شود.
* گت آغوز بی‌دله هسته.
** کنایه از فردی با ظاهر برومند و باطن بی‌عرضه.
* گتِ موس، گتِ شلوار خانه
** باسن بزرگ نیازمند شلوار بزرگ است.
** معادل: هر که بامش بیش، برفش بیشتر.
* گدا خر بخری‌یه
** گدا خر خرید
** این مثل را در مورد افرادی می‌زنند که با فقرشان می‌سازند و دست نیاز پیش دیگران دراز نمی‌کنند.
* گو ره پوس هاکرده دم ره سر بی‌هشته
** گاو را دُمتا دُمش پوست کرده.
* گوزنگو گی‌کش خانه
** شخص پر افادهسرگین‌غلطان برای کارجابه‌جای کوچکشتپاله‌ها عمله طلب می‌کندمی‌طلبد.
** کنایه از کسی که از زیر مسئولیت شانه خالی می‌کند.
* گناه وَگ دانّهُ و کَوِز.
** فقط قورباغه و لاک پشت گناه دارند. (مظلومند)
** به عنوان پاسخ منفی به «فلانی گناه داره» گفته میشه.
۱۵۰

ویرایش