ضرب‌المثل‌های مازندرانی: تفاوت بین نسخه‌ها

** ماهی در دریا جفتی چند؟ (در توصیف برخی معاملات می‌آید)
** اگر کسی بخواهد جنسی را ندیده بخرد یا به کسی بفر وشد، طرف، این مثل را به کار می‌برد که: چگونه می‌شود ماهی صید نشده را قیمت گذاشت؟
* مرده‌شور آخرت ضامن نی‌یه
** مرده‌شور ضامن خوشی آخرت نیست
** کسی که مسئولیتی را برعهده می‌گیرد، مسئولیت موارد مرتبط با آن را مسئول نیست و درحد آنچه پذیرفته وظیفه دارد.
* مَگِر مکه مِلکه؟
** مگر سرزمین مکّه است؟
۱۵۰

ویرایش