ضرب‌المثل‌های مازندرانی: تفاوت بین نسخه‌ها

== م ==
* ماهی دِریو دله، جفتی چنِ؟
** ماهی در دریا جفتی چند؟ (در توصیف برخی معاملات می‌آید).
** اگر کسی بخواهد جنسی را ندیده بخرد یا به کسی بفر وشد، طرف، این مثل را به کار می‌برد که: چگونه می‌شود ماهی صید نشده را قیمت گذاشت؟
* مَگِر مکه مِلکه؟
* ملّا ره مِفت گیر بیارده، بامشی‌کاته وسّه دعا کانده
** شیخ رو مفت گیر بیاورد، برای بچه‌ها گربه‌ها هم تقاضای دعا می‌کند
** در صورت رایگان کردن چیزی، از آن سوءاستفاده می‌شود.
* ملّا موس واری صافه
** مانند ماتحت شیخ تمیز است
* موس دنه، کوب گیرنه، النه مسجد
** به عمل جنسی مقعدی تن می‌دهد، کوب ''(نوعی حصیر)'' می‌گیرد، تا بگذارد مسجد
* موقع کار، حسن براره؛ موقع مِزد، حسن دزده
** سوءاستفاده از دیگران
* مه ره دارنی، انگار توسکا دار ره دارنی.
** کنایه: روی من حساب باز نکن.
* مه سر ره بشکن، مه نرخ ره نشکن
** سرم رو بشکن ولی نرخ جنسم رو پایین نیار (چونه نزن)
۱۵۰

ویرایش