البرت هوبارد: تفاوت بین نسخه‌ها

جز
 
== دارای منبع ==
 
* «بزرگترین [[اشتباه]]ت در[[زندگی]] این خواهد بود که پیوسته از [[اشتباه]] کردن واهمه داشته باشی.»
* زندگی را زیاد جدی نگیر،چوننگیر، چون هرگز زنده از آن بیرون نمی روینمی‌روی.
* «مرد باش و شهامت داشته باش و حرف دلت را بزن. گر چه ممکن است حرفهایت با دیدگاههایدیدگاه‌های امروزی تفاوت چشمگیری داشته باشد.»
* «برای اینکه آدم از[[انتقاد]] بگریزد، کافیست که کاری نکرده، واساسا کسی نباشد.»
* «کمیته چیزی است که [[کار]]ی را که یک فرد کارآمد درعرض یک ساعت انجام می‌دهد، کمیته آنرا یک هفته طول می‌دهد.»
* «می‌توان پسری را به دانشکده کشاند ولی نمی‌توان اورا به اندیشیدن واداشت.»
* «خوشبینی، نوعی محرک قلبی بوده وضدیاس می‌باشد.»
* «اشخاصی که طا لب [[شیر]] هستند، نبایددروسط مزرعه بر روی یک چهارپایه نشسته وانتظار [[گاو]] را بکشند.»
* «آدم عاطل و باطل و بیکاره، همیشه وقت دقیق را می داندمی‌داند
* «تا ساعت ۱۰ صبح با نشاط و خوش مشرب باش و بدین سان بقیه سا عات، روا ل مطلوب خود را بدست می‌آورد.»
* «همیشه دعا کن که پیش از آنکه ظرفیت پذیرشش را داشته با شی، کامیابی به سراغت نیاید.»
 
== منبعمنابع ==
<small>''رازکامیابی نوشته:پیتر پاتر مترجم:بهزاد رحمتی''</small>
 
<small>''رازکامیابی نوشته:پیتر پاتر مترجم:بهزاد رحمتی''</small>
 
== پیوند به بیرون ==