تفاوت میان نسخه‌های «البرت هوبارد»

جز
 
* «بزرگترین [[اشتباه]]ت در[[زندگی]] این خواهد بود که پیوسته از [[اشتباه]] کردن واهمه داشته باشی.»
* زندگی را زیاد جدی نگیر،چون هیچگاههرگز زنده از آن بیرون نمی روی.
* «مرد باش و شهامت داشته باش و حرف دلت را بزن. گر چه ممکن است حرفهایت با دیدگاههای امروزی تفاوت چشمگیری داشته باشد.»
* «برای اینکه آدم از[[انتقاد]] بگریزد، کافیست که کاری نکرده، واساسا کسی نباشد.»
۳۸

ویرایش