باز کردن منو اصلی

تغییرات

جز
* «باید آزادی را موقتاً از دست داد تا بتوان برای همیشه آن را حفظ نمود.»
* «باید زیاد مطالعه کنید تا بدانید که هیچ نمی‌دانید.»
* «در میان کشورهای استبدادی، بینواتر از همه آن کشوری است که پادشاهش تاجر باشد.»
* «بشری که حق اظهار عقیده و بیان فکر خود را نداشته باشد موجودی زنده محسوب نمی‌شود.»
* «سکوت، گاه هزار معنی دربردارد که از گفتن به دست نمی‌آید.»
۸٬۷۶۴

ویرایش