محمد قائد: تفاوت بین نسخه‌ها

۹۴۰ بایت اضافه‌شده ،  ۳ سال پیش
* درباره [[w:حسینعلی منتظری|حسینعلی منتظری]]: « آيت‏‌اللَّه شيخ حسينعلى منتظرى فقيد زمانى كه رسانه‏‌اش تغيير كرد، هم مخاطب، هم وزن، هم قافيه، هم جهت فكرى، هم محتواى پيام و هم تا حد زيادى پايگاه اجتماعى‌‏اش عوض شد. تا در تهران و قم پيشنماز بود بايد حرفهاى تلويزيون را براى مستمع فرهنگِ شفاهى تكرار می‌کرد. هنگامى كه ارتباط با مخاطبان پا به حيطۀ متن گذاشت و نوشته تنها راهِ رساندن پيام شد، محتواى پيام هم زمين تا آسمان فرق كرد.»<ref>http://mghaed.com/essays/farewell/wonderful_ascendency_of_an_ayatollah-1.htm/</ref>
* درباره [[w:علی شریعتی|علی شریعتی]]: « شريعتى از يك نظر، حامل بيمارى كودكىِ اراده‌‏گرايى بود، از جمله اراده‏‌گرايى در دستكارىِ اصلاح‏‌گرانه در دين. اراده‏‌گرايى او مخلوطى بود به نسبت هاى دلبخواه از هر آنچه به نظرش جالب می‌رسيد: كنفوسيوس، سقراط، لوتر، چه گوارا، كامو، اسلام واقعى، اسلامِ تخيّلى، كمونيسمِ موجود، سوسياليسم تخيّلى، مبارزات ضداستعمارى در كشورهاى شمال آفريقا، و البته دموكراسىِ ليبرالِ كشورهاى اروپاى غربى.»<ref>http://www.mghaed.com/books/Injustice/chapters/chap5/chap5.4.htm/</ref>
آدم متوسطی بود بهتر از آنچه جامعه یک گام به پیش دوگام به پس و در گل مانده ایران لیاقتش را دارد.
* درباره [[w:محمدرضاشاه پهلوی|محمدرضاشاه پهلوی]]: « زندگي سياسي او پيش از زندگي طبيعي اش پايان يافت، و پرونده آدمِ پايان يافته مختومه است.عاقبت به خير نشد اما آرزو به دل نماند.هرچه خواست گفت، هرچه خواست كرد و سرانجام كيش و مات شد. سؤال مناسب شايد اين نباشد كه چرا سقوط كرد؛ اين باشد كه چگونه آن همه سال دوام آورد.»
*آدم متوسطی بود بهتر از آنچه جامعه یک گام به پیش دو گام به پس و در گل مانده ایران لیاقتش را دارد. <ref>http://mghaed.com/ay/shah.pdf/</ref>
 
== منابع ==
۴۷

ویرایش