آلبرت اینشتین: تفاوت بین نسخه‌ها

* من نمی‌توانم خدایی را تصور کنم که مخلوقات خود را کیفر یا پاداش می‌دهد و اهدافش طبق مقاصد ما انسانها شکل گرفته‌است. خدایی که انعکاسی از ضعف و ناتوانی ما انسان هاست. من همچنین نمی‌توانم باور کنم که انسان می‌تواند پس از مرگ ورای جسم مادی اش زنده بماند هر چند که روح‌های ناتوان به دلیل جهل و نادانی این عقاید را با خود حمل می‌کنند
* من نمی‌کوشم خدایی شخص وار را تصور کنم شگفتی از ساختار جهان تا آنجا که به ما توان کافی برای درک جهان بدهد کفایت می‌کند
* من یک کافر عمیقاً دیندار هستم این یکجور دین جدید است.
 
♣موتور قویتر از بخار و الکتریسیته و اتم موتور اراده انسان است
۱۲

ویرایش