دیوید هیوم: تفاوت میان نسخه‌ها

ابرابزار، اصلاح املا
جزبدون خلاصۀ ویرایش
(ابرابزار، اصلاح املا)
[[File:David Hume.jpg|thumb]]
'''[[W:دیوید هیوم|دیوید هیوم]]''' (۱۷۱۱ -۱۷۷۶۱۷۱۱–۱۷۷۶) فیلسوف اهل اسکاتلند،اسکاتلندی، تاریخنگار، اقتصاددان و مقاله‌نویس بود.
 
== دارای منبعگفتاوردها ==
* «یکی از عوامل خوشبختی بصیرتی است که به ما کمک می کندمی‌کند در مقابل وسوسه یوسوسهٔ ترجیح دادن تن اساییآسایی فعلی در مقابل خوشبختی آینده تسلیم نشویم و در تصمیم خویش برای رسیدن به سود و لذت بلند مدت پافشاری کنیم .»
** ''جستاری در باب اصول اخلاق''
* «هیچ چیز بیش از پافشاری بی جا و جزم اندیشی در مورد موضوعی خاص غیر فلسفی نیست.»
** ''جستاری در باب اصول اخلاق''
* «به طور کلی اشتباه‌ها در مورد دین خطرناک هستند، و اشتباه‌ها در زمینه فلسفه مضحک اند.»
** ''رساله‌ای دربارهدربارهٔ طبیعت انسان (۱۷۳۹-۱۷۴۰۱۷۳۹–۱۷۴۰)''
* «زیبایی هر چیز، در روح كسیکسی قرار دارد كهکه به آن می‌نگرد.»
** ''مقالات، اخلاق، سیاست و ادبیات (۱۷۴۱)''
* «هیچ مدركیمدرکی در مورد معجزه‌ها وجود ندارد مگر مداركیمدارکی كهکه دروغ بودن آنها را ثابت می‌كندمی‌کند. معجزه در اینجاست كهکه عده‌ای سعی می‌كنندمی‌کنند این دروغ‌ها را اثبات كنندکنند
** ''پرسمانی دربارهدربارهٔ درک بشر (۱۷۴۸)''
* «خرافات بی معنیبی‌معنی و بی فایده اندفایده‌اند و باری اضافه بردوش انسان می گذارندمی‌گذارند و چیزی به معرفت ما علاوه نمی کنندنمی‌کنند
** ''جستاری در باب اصول اخلاق''
* «قطار فضیلت هایفضیلت‌های راهبان که شمال تجرد،روزهتجرد، روزه گرفتن، توبه، ریاضت کشی، کف نفس، گرفتن،توبه،ریاضتفروتنی، کشی،کفخاموشی، نفس،فروتنی،خاموشی،گوشهگوشه نشینی میشودبه چه علت در همه جا توسط عقلا رد میمی‌گردد؟ گردد؟مگرمگر غیر از این است که آنها هیچ نوع فایده ایفایده‌ای در بر ندارند؟برندارند؟ آنها نه موجب پیشرفت و بهروزی فرد در دنیا می شوندمی‌شوند و نه فرد را عضو ارزشمند تر جامعه تبدیل می کنندمی‌کنند
** ''رساله‌ای دربارهدربارهٔ طبیعت انسان (۱۷۳۹-۱۷۴۰۱۷۳۹–۱۷۴۰)''
* «دینداران در همه روزگاران به جای آنکه از چاپلوسیچاپلوسی‌ها هابپرهیزند، بپرهیزند،بربر عکس به بدترین یاوه سرائیها و دوگوییدوگویی‌ها ها پرداخته اندپرداخته‌اند
** ''تاریخ دین طبیعی (۱۷۳۹)''
* «هر جستاری را که در مورد اندیشه ورزی هایورزی‌های اتنزاعی در مورد کمیات و اعداد نیست و از استدلال آوری تجربی در مورد امور واقع و وجود آنها بری است به آتش بیفکنید .»
** ''تحقیق درباره یدربارهٔ فهم بشری (۱۷۳۹-۱۷۴۰۱۷۳۹–۱۷۴۰)''
* «بحث با انسان هاییانسان‌هایی که لجوجانه بر دفاع از اصول خود پافشاری میکنندمی‌کنند از بحث با دیگر افراد کسالت بار تر است ،است، تنها استثنا بحث با آنانی است که سراسر به تظاهر می پردازندمی‌پردازند کسانی که واقعاواقعاً به آنچه از آن دفاع میکنندمی‌کنند باور ندارند و تنها از روی تظاهر ،تظاهر، از سر مخالف خوانی ،خوانی، یا برای اثبات هوش و فراست خود به دیگر انسان هاانسان‌ها به جدل می پردازندمی‌پردازند
** ''جستاری در باب اصول اخلاق''
* «انسان عاقل با توجه به شواهد و مدارک به چیزی معتقد می شودمی‌شود
** ''تحقیق درباره یدربارهٔ فهم بشری (۱۷۳۹-۱۷۴۰۱۷۳۹–۱۷۴۰)''
* «با کلی گویی واستفاده از اصطلاحات تعریف نشده و قیاس هایقیاس‌های نامربوط به جای ذکر مصداق می توانمی‌توان یک فرضیه یفرضیهٔ کاذب را صادق جلوه داد.»
** '''گفت گو در باب دین طبیعی (۱۷۳۹-۱۷۴۰۱۷۳۹–۱۷۴۰)''
 
== درباره دیوید هیوم ==
== دربارهٔ او ==
* «[[روسو]] دیوانه ولی مشهور بود، هیوم عاقل بود ولی طرفدار نداشت.»
** [[برتراند راسل]]
* «اگر هیوم نخوانده بودم جرئت سرنگونی نیوتن رو نداشتم
** [[آلبرت اینشتین]]
{{ویکی‌پدیا}}