باز کردن منو اصلی

تغییرات

== گفتاوردها ==
=== گریز از آزادی (۱۹۴۱) ===
* ضعفِ بیولوژیکی انسان ناشی از وضعیتِ فرهنگی بشر است.
 
=== انسان برای خویشتن (۱۹۴۷) ===
=== هنر عشق ورزیدن (۱۹۵۶) ===
۵۵۸

ویرایش