پوریا آذربایجانی: تفاوت بین نسخه‌ها

 
== گفتاوردها ==
* «اگرمن نتوانمعاشق شرایطفیلم فیلمیساختن کههستم خودمو می‌خواهمدر بسازماین راارتباط فراهمهمه کنم،تلاشم ترجیحرا می‌دهمهم مغازهمی‌کنم. بقالیخیلی بزنم!عاشق چون هدف من از [[سینما]] پولبه درآوردنمفهوم نیستشهرت بلکهو می‌خواهمشو فیلمآف خودمنیستم. را بسازم چوندغدغه من هرگزاز فیلم سفارشیساختن نمی‌سازمقرار وگرفتن بلددر همبین نیستمآدم‌ها نیست. فکربه می‌کنمنوعی [[سینمایجان ایران|سینمایدادن ما]] راه اشتباهی را انتخاببه کرده‌استشخصیت و متأسفانهدیدن دراینآن راهروی مؤلف را از بدنهپرده سینما حذفبرایم می‌کنیمبیشتر واز فقطاین سینماحاشیه‌ها بهمهم راهی می‌رود که برای فیلمساز دیکته شود که فیلم‌هایی بسازداست.»<ref name=خبرگزاری مهر">{{یادکرد وب |نشانی=http://www.mehrnews.com/news/1697174/آذربایجانی-جوایز-هزینه-روایت-ناتمام-را-برگرداند-می-خواهم-بقالی|عنوان=آذربایجانی:جوایز هزینه "روایت ناتمام" را برگرداند/می‌خواهم بقالی بزنم!|تاریخ=۳۱ شهریور ۱۳۹۱|تاریخ بازدید=۲۹-۰۱-۲۰۱۷ اثر=خبرگزاری مهر}}</ref>
* «اگر نتوانم شرایط فیلمی که خودم می‌خواهم بسازم را فراهم کنم، ترجیح می‌دهم مغازه بقالی بزنم! چون هدف من از [[سینما]] پول درآوردن نیست بلکه می‌خواهم فیلم خودم را بسازم چون من هرگز فیلم سفارشی نمی‌سازم و بلد هم نیستم. فکر می‌کنم [[سینمای ایران|سینمای ما]] راه اشتباهی را انتخاب کرده‌است و متأسفانه دراین راه مؤلف را از بدنه سینما حذف می‌کنیم و فقط سینما به راهی می‌رود که برای فیلمساز دیکته شود که فیلم‌هایی بسازد.»<ref name="خبرگزاری مهر" />
* «زمانی که تصمیم گرفتم فیلمساز باشم همیشه می‌خواستم قصه‌ای که دلم می‌خواهد را بسازم واز آن راه ارضای روحی می‌شوم. به نوعی به جامعه‌ام فکر می‌کنم و هر وقت احساس کنم نیاز پیرامونم دربارهٔ موضوعی است که من می‌خواهم فیلم بسازم قطعاً به سراغ آن می‌روم.»<ref name="خبرگزاری مهر" />
 
== منابع ==
۳۹٬۷۴۷

ویرایش