حقیقت: تفاوت بین نسخه‌ها

(حذف گفتاوردهای نارمبوط، اصلاح املا، ابرابزار)
== گفتاوردها ==
* «انسان دارای قدرت تکلم زیادی است که قسمت زیادی از آن بیهوده و نادرست است، حیوانات هم [این قدرت را] دارند اما اندک، که از همان مقدار، بجا و درست استفاده می‌کنند، '''یک حقیقت اندک بهتر از یک دروغ بزرگ است'''.»
** ''یادداشات‌هاییادداشت‌های لئوناردو داوینچی'' (۱۹۳۸) ترجمهٔ ادوارد مکاردی
 
== منسوب ==