وهب بن منبه

وهب بن منبه (۳۴ هـ - ۱۱۴ هـ) از تابعین بود.

گفتاوردهاویرایش

  • «علم، ثمرات زیر را به بار خواهد آورد
شرافت، اگرچه صاحبش پست باشد
عزّت، اگرچه صاحبش خوار باشد
نزدیکی به عقل، اگرچه از آن دور باشد
توانگری در زندگی، اگرچه فقیر باشد
هیبت و وقار، اگرچه فاقدِ آن باشد».
    • ابن جماعه، تذکرةالسامع والمتکلّم، ص ۲۵