باز کردن منو اصلی

وائل ابوفاعور (۱۹۷۲م) سیاستمدار لبنانی، صاحب منصب وزارت در چند دولت.

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش