هنری وارد بیچر

سیاست‌مدار آمریکایی

هنری وارد بیچر (۱۸۱۳ - ۱۸۸۷) روحانی مذهبی لیبرال آمریکایی، اصلاح طلب، و نویسنده بود.

Henry Ward Beecher - Brady-Handy.jpg

گفتاوردهاویرایش

  • «از هرج-و-مرج که بگذریم، بدترین چیزِ در دنیا حکومت است.»
    • برگرفته از فرهنگ گفته‌های طنز آمیز، رضی هیرمندی، ۴۷۰