فراموشی

(تغییرمسیر از نسیان)

فراموشی

گفتاوردهاویرایش

منابعویرایش