نجاری

(تغییرمسیر از نجار)

نجاری

گفتاوردهاویرایش

  • « یک نجّار با تراشه هایش شناخته می شود.»