مُشک (همچنین:مَشک) ماده خوشبویی است که معولا از نافه جنس نر آهوی ختن گرفته می‌شود.

گفتاوردها ویرایش

  • «مشک، عطری است نیکو. بردنِ آن آسان و بویِ خوشِ آن پروندهٔ دِماغِ انسان.»