مسکو

پایتخت روسیه

مسکو پایتخت روسیه.

گفتاوردهاویرایش