مریخ

چهارمین سیاره‌ منظومه شمسی

مرّیخ چهارمین سیاره در سامانه خورشیدی است.

Mars Valles Marineris.jpeg

دربارهویرایش

  • «انسان حتماً به کره مریخ می‌رود. اطمینان دارم. کافی است به تاریخ نگاه کنیم. وقتی انسان توانست کشتی بسازد، نه تنها به سمت جزایر اطرافش به راه افتاد بلکه عازم افق‌های دوردست شد.»

منابعویرایش