مریخ

چهارمین سیارۀ منظومۀ خورشیدی

مرّیخ چهارمین سیاره در سامانه خورشیدی است.

درباره

ویرایش
  • «انسان حتماً به کره مریخ می‌رود. اطمینان دارم. کافی است به تاریخ نگاه کنیم. وقتی انسان توانست کشتی بسازد، نه تنها به سمت جزایر اطرافش به راه افتاد بلکه عازم افق‌های دوردست شد.»

منابع

ویرایش