محمّد محقّق (۱۹۵۵) سیاست‌مدار افغانستانی.


گفتاوردها ویرایش

  • «اگر افرادی در حکومت بخواهند که نظام سیاسی را به‌صورت یک جانبه به پیش ببرند، باعث خلق بحران سیاسی در کشور خواهند شد.»[۱]
  • «اگر وضعیت کنونی را که برایش رسیدگی کنند بسیار خوب است و اگر کسانی مشوره بدهند که ما به پیش می‌بریم و به کسی دیگری نیاز نداریم این سبب بحران سیاسی خواهد شد. این زمانی خواهد بود که بحران آغاز خواهد شد و سبب سقوط خواهد شد.»[۲]

منابع ویرایش