محبت

روحیه یا حالت روحی یا جسمی که اغلب با احساس یا نوعی عشق همراه است

محبت ممکن است به موارد زیر اشاره داشته باشد.