فکری پاشا اباظه (۱۸۹۶-۱۹۷۹) روزنامه نگار سیاسی و ادیب مصری.

گفتاوردها ویرایش

منابع ویرایش