فضل بن ربيع

فضل بن ربيع از وزیران عصر عباسیان.

گفتاورهاویرایش

  • « مواظب باشید ، شاهان را چنان خطاب کنید که آن را جوابی باید ، چرا که پاسخ گفتن به دیگران برایشان گران است و اگر پاسخ ندهند بر شما گرانتر.»
    • از «لطائف الظرفاء من طبقات الفضلاء » نوشته ابومنصور عبدالملک ثعالبی ، به اهتمام قاسم السامرائی ، چاپ لیدن ، ۱۹۷۸ ، بارگذاری شده در ویکی نبشتۀ عربی