فروردین

یکمین ماه در گاهشماری هجری خورشیدی

فروردین/ حمل، اولین ماه سال خورشیدی است که در تقویم رسمی ایران و افغانستان همواره ۳۱ روز دارد و از نوروز آغاز می‌شود.

گفتاوردها ویرایش

  • «من فکر می‌کنم هر آدمی در فروردین ماه بچه می‌شود و ربطی هم به این موضوع ندارد که متولد فروردین باشد یا نباشد. در فروردین انسان مانند کودکان می‌شود؛ گویی دوباره انسان وارد زندگی جدیدی شده است و حسی دارد که هر انسانی بسته به شرایط آن را درک می‌کند... در فروردین بیشتر از هر موقعی این به دنیا آمدن دوباره گیاهان به چشم می‌آید که حس بسیار خوبی به من می‌دهد.»

منابع ویرایش