ایثار

(تغییرمسیر از فداکاری)

ایثار فداکاری و قربانی موضوع این صفحه است.

گفتاوردهاویرایش