ایثار

(تغییرمسیر از فداکاری)

ایثار فداکاری و قربانی موضوع این صفحه است.

گفتاوردهاویرایش

  • http://rouhani.ir/rooznevesht.php?rooznevesht_id=14